loader image

«Alpha State» аралық инвестициялық пай қорының қызметін тоқтату туралы хабарлама

«Alpha State» аралық инвестициялық пай қорының қызметін тоқтату туралы хабарлама

“Астана– Инвест “инвестициялық үйі” АҚ “Alpha State” аралық инвестициялық пай қорының (бұдан әрі – Қор) басқарушы компаниясы бола отырып, “инвестициялық және венчурлік қорлар туралы” Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – ХВҚ туралы заң) талаптарын орындау үшін пай ұстаушылардың, уәкілетті органның, болуын қамтамасыз ететін ұйымдардың назарына жеткізеді Қордың қызметін тоқтату туралы, Қордың пайларымен мәмілелерді тіркеуді тоқтату туралы, сондай-ақ көрсетілген рәсімді жүргізудің шарттары мен тәртібі туралы Қордың активтерімен орындалмаған мәмілелерде Қордың кредиторлары мен тараптарының қатысуымен жүзеге асырылады. Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздердің басталуына байланысты (себебі бойынша сәйкессіздіктермен Қор активтерінің ең төменгі мөлшеріне қойылатын талаптарға акцияларды сатып алуға өтінімдерді орындау және көрсетілген сәйкессіздікті ол туындаған күннен бастап екі ай ішінде жоймау нәтижесінде Қордың таза активтерінің құны) 2024 жылғы 15 наурызда Басқарушы компанияның Директорлар кеңесі (№4 хаттама) Қордың қызметін келесі шарттармен және тәртіппен тоқтату туралы шешім қабылдады:

1) Басқарушы компания УҚҰ туралы Заңның 35-бабына сәйкес Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға негіз болған кезден бастап 3(үш) жұмыс күні ішінде: 

а) пайларды ұстаушылардың, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (бұдан әрі – Уәкілетті орган), Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ұйымдардың, Қордың кредиторларының және Қордың активтерімен орындалмаған мәмілелердегі тараптардың назарына Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы, Қордың Ережелерінде көзделген тәртіппен осы рәсімнің шарттары мен тәртібі туралы хабарлама жеткізеді; 

б) “бағалы қағаздардың орталық депозитарийі” АҚ (бұдан әрі – орталық депозитарий) Қордың акцияларын ұстаушылардың тізіліміндегі жеке шоттар бойынша операцияларды тоқтату туралы талапты акцияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркеуді тоқтату күнін көрсете отырып жібереді.

2) Басқарушы компания талаптары Қор активтері есебінен қанағаттандырылуы тиіс несие берушілерді анықтау және төленген, бірақ жеткізілмеген (Қордың меншігі ретінде тіркелмеген) Қор активтерін алу бойынша шаралар қабылдайды. оның жұмыс істеуі. 

Кредиторлардың талаптарын қою мерзімі Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы осы хабарлама жарияланған/алынған күннен бастап Қордың Ережелерінде белгіленген тәртіппен жіберілген немесе жарияланған күннен бастап 1 (бір) айды құрайды. Көрсетілген мерзім ішінде несие берушілер Басқарушы компанияға жазбаша өтінішпен келесі мекен-жай бойынша жүгінуге құқылы: Қазақстан Республикасы, A15E2E5(050059), Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 5, “Нұрлы Тау” бизнес орталығы, 1 “А” блок, 206 кеңсе;

3) Кредиторлардың Қор активтері есебінен қанағаттандырылуы тиіс талаптарын ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін және аталған кредиторлармен есеп айырысу басталғанға дейін Басқарушы компания Қор активтерінің құрамы мен құны туралы мәліметтерді құрастырады және Уәкілетті органға жібереді., кредиторлар қойған талаптар туралы, Қордың төленген, бірақ жеткізілмеген активтері туралы, сондай-ақ көрсетілген ақпаратты қарау нәтижелері және одан әрі әрекеттер туралы есеп. 

4) Кейінгі есеп айырысуларды жүзеге асыру мақсатында Басқарушы компания Қор активтерін (бар болса) сатуды жүзеге асырады. 

5) Қор активтерін сатудан түскен қаражат ХҚК туралы Заңның 36-бабында белгіленген тәртіппен бөлінеді. 

6) Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстар, оның ішінде Басқарушы компанияның және Қордың кастодиан-акционері болып табылатын “Қазақстан Халық Банкі” АҚ-ның сыйақысы және “Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі” АҚ, Қордың барлық активтерін сату нәтижесінде алынған ақша сомасының бес пайызынан аспайтын мөлшерде Қордың активтері есебінен өтелуге жатады. 

7) Есеп айырысу аяқталғаннан кейін күнтізбелік он төрт күн ішінде Басқарушы компания Уәкілетті органға Қордың қызметін тоқтату туралы ақпаратты қосымшасымен бірге ұсынады: 

а) қордың кастодианына Қордың барлық активтерін бөлу туралы хабарлама; 

б) орталық депозитарийдің Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінің жабылғаны туралы хабарламалары. 

8) Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы уәкілетті органға ұсынылған құжаттар оларды алған күннен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде қаралады. Ұсынылған құжаттар заңнамада көзделген талаптарға сәйкес келген жағдайда уәкілетті орган эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне пайларды өтеу туралы мәліметтерді енгізеді.

9) уәкілетті орган Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпаратты назарға алудан бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда, Басқарушы компания уәкілетті органның ескертулерін жояды және пысықталған құжаттарды бас тартуды алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде уәкілетті органға қайта ұсынады.

Scroll to Top