loader image

Басты бет / Шотты қалай ашуға болады?

Брокерлік шотты қалай ашуға және толтыруға болады?

1-қадам

Cайтта орналастырылған Регламентпен, үлгілік брокерлік Шартпен, тарифтермен және өзге де ішкі құжаттармен танысу;

Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру регламенті

Үлгілік брокерлік шарт

Тарифтер

Басқа құжат

2-қадам

Бізбен кез-келген жолмен байланысыңыз:

Электрондық пошта арқылы

info@investdom.kz

телефоны бойынша

8 (727) 330 70 94

Ұялы байланыс және / немесе Whatsapp

+7 707 322 9116

3-қадам

Үлгілік брокерлік шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою / брокерлік шот ашу туралы бұйрық

Қосылу туралы өтініш

Брокерлік шот ашу туралы бұйрық

4-қадам

Жеке тұлғалар үшін Тізімге сәйкес құжаттарды ұсыну:

Жеке тұлғаларға арналған құжаттар тізбесі

жеке басты куәландыратын құжаттың көшірмесі немесе цифрлық құжаттар сервисінен жеке куәлік деректері (сәйкестендіру үшін);

жеке басын куәландыратын құжат;

егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, резидент емес жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына келу, кету және болу құқығына Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін куәландыратын құжат (КЖ / ТҚҚ туралы заңнаманың талаптарын орындау шеңберінде;

Шарт және тізбе

Заңды тұлғалар үшін брокерлік шот жеке шарт негізінде ашылады

Заңды тұлғаларға арналған үлгілік брокерлік шарт

Шот ашуға бұйрық

Заңды тұлғалар үшін құжаттар тізбесі

  1. Жарғының көшірмесі (бар болса);
  2. заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесі;
  3. қол қою үлгілері бар (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің), туралы (туралы)мәліметтерді қамтитын нотариат куәландырған құжат:

номиналды ұстаушының атауы;

құжатқа қол қою құқығын беретін номиналды ұстаушының клиенті-заңды тұлғаның атауы;

номиналды ұстаушының клиент өкілінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;

осы құжаттағы қолтаңбалардың үлгілері номиналды ұстау жүйесінде ашылған Клиенттің дербес шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналады.

1. Жарғының көшірмесі (бар болса);
2. резидент емес мемлекеттің уәкілетті органы берген заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
3. қолтаңба үлгілері бар құжат (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдері);
4. брокерлік шарт жасасатын және өзге де әрекеттерді жүзеге асыратын заңды тұлғаның өкіліне қатысты берілген заңды тұлғаның уәкілетті органының сенімхаты немесе шешімі.

1. ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасауға заңды тұлғаның құжаттарына қол қоюға уәкілетті лауазымды адамның (адамдардың) жеке басын куәландыратын құжат (лар);
2. заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат;
3. құрылтай құжаттары және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме;
4. жеке басын куәландыратын не заңды тұлғаның құрылтайшыларының (қатысушыларының) мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын құжаттар (акционерлік қоғамдардың, сондай-ақ қатысушылардың тізілімін жүргізуді бірыңғай тіркеуші жүзеге асыратын шаруашылық серіктестіктердің құрылтайшыларының (қатысушыларының) құжаттарын қоспағанда), сондай-ақ заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттар (акционерлік қоғамдардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) құжаттарын қоспағанда), бенефициарлық меншік иесі заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылса және акционерлер (қатысушылар)тізілімінен үзінді көшірменің негізінде анықталса;
5. клиенттің атынан сенімхатсыз іс-әрекеттер жасауға, оның ішінде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасауға заңды тұлғаның құжаттарына қол қоюға лауазымды адамның (адамдардың) өкілеттіктерін растайтын құжаттар;
6. қоғамдық және діни бірлестіктердің филиалдары мен өкілдіктері үшін – қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеде көзделген тәртіппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе діни бірлестіктің филиалы немесе өкілдігі басшысының өкілеттігін растайтын құжаттар;
7. заңды тұлғалардың өзге нысандағы филиалдары мен өкілдіктері үшін-Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасы филиалдың немесе өкілдіктің басшысына берген сенімхат;
8. заңды тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайын куәландыратын құжат;
9. рұқсат (егер клиенттің қызметі “Рұқсаттар және хабарламалар туралы”Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асырылған жағдайда);
10. егер клиенттің атынан оның өкілі әрекет етсе (заңды тұлғаның лауазымды тұлғаларын қоспағанда):
Қазақстан Республикасының резидент-клиентінің өкілдері үшін:
жеке басын куәландыратын құжат;
клиенттің атынан ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасауға, оның ішінде клиенттің құжаттарына қол қоюға клиент өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттар;     

11. Қазақстан Республикасының резидент емес клиенттерінің өкілдері үшін:
жеке басын куәландыратын құжат;
клиенттің атынан ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасауға, оның ішінде клиенттің құжаттарына қол қоюға клиент өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттар;
егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, резидент емес жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына келу, кету және болу құқығына Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін куәландыратын құжат.
Компания (қаржы мониторингі субъектісі) клиентке тиісті тексеру жүргізу кезінде клиенттің (оның өкілінің) таңдауы бойынша ұсынылатын құжаттардың түпнұсқалары не нотариат куәландырған көшірмелері, не апостиль қойылған немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленген заңдастырылған тәртіппен құжаттардың көшірмелері негізінде клиент туралы мәліметтерді құжаттайды.

Жоғарыда аталған әдістердің кез келгенімен бізге хабарласыңыз, біз Сіздің барлық сұрақтарыңызға жауап береміз.

Электрондық пошта арқылы

info@investdom.kz

Телефон арқылы

8 (727) 330 70 94

Ұялы байланыс немесе WhatsApp

+7 707 322 9116

Шотты қалай толтыруға болады?

"Астана-Инвест "Инвестициялық Үйі" АҚ брокерлік шотын толықтыру

Теңгемен есепке алу үшін

Қазақстандық қор биржасында (KASE) мәмілелерді жүзеге асыру үшін брокерлік шотты “бағалы қағаздардың орталық депозитарийі”АҚ-да келесі деректемелерге ақша аудару арқылы толықтыруға болады:

Бенефициар

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

БИН бенефициара

981 040 000 054

ИИК (расчетный счет)

KZ657660000352161001

Банк бенефициара

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»

БИН Банка

981 040 000 054

БИК Банка

CEDUKZKA

КБе

15

КНП

690 - Прочие платежи по разделу 6, в том числе:
1. платежи по ценным бумагам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 6;
2. возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 6.

Назначение платежа:

На покупку ценных бумаг согласно Договору № ______ на брокерское обслуживание с номинальным держанием от __.__.20____ г. ФИО Клиента, Номер субсчета - №1035200____

Теңгемен/валютамен есепке алу және халықаралық нарықта мәмілелерді жүзеге асыру үшін

Халықаралық нарықта мәмілелерді жүзеге асыру үшін Кастодиан банкке келесі деректемелерге ақша аудару арқылы брокерлік шотты толықтыруға болады:

Бенефициар

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

БИН бенефициара

981 040 000 054

Банк бенефициара

АО «Народный Банк Казахстан»

БИК Банка

HSBKKZKX

КБе

15

Счет в KZT

KZ816010131000224304

Счет в USD

KZ866010131000224311

Счет в RUB

KZ986018861000836941

Счет в EUR

KZ736018861000831571

Счет в GBP

KZ466010131000280224

Назначение платежа:

На покупку ценных бумаг согласно Договору № ______ на брокерское обслуживание с номинальным держанием от __.__.20____ г. ФИО Клиента, Номер субсчета - №1035200____

Бенефициар

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

БИН бенефициара

981 040 000 054

Банк бенефициара

АО «Банк ЦентрКредит»

БИК Банка

KCJBKZKX

КБе

15

Счет в KZT

KZ178562203130895834

Счет в USD

KZ378562203230897818

Счет в RUB

KZ298562203330897881

Счет в EUR

KZ458562203230897868

Счет в GBP

KZ788562203230897856

Назначение платежа:

На покупку ценных бумаг согласно Договору № ______ на брокерское обслуживание с номинальным держанием от __.__.20____ г. ФИО Клиента, Номер субсчета - №1035200____

Бенефициар

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

БИН бенефициара

981 040 000 054

Банк бенефициара

АО «Евразийский Банк»

БИК Банка

EURIKZKA

КБе

15

Счет в KZT

KZ6794800KZT22031583

Счет в USD

KZ4094800USD22030686

Счет в RUB

KZ3794800RUB22030372

Назначение платежа:

На покупку ценных бумаг согласно Договору № ______ на брокерское обслуживание с номинальным держанием от __.__.20____ г. ФИО Клиента, Номер субсчета - №1035200____

Жаңалықтарға жазылыңыз

Сапалы аналитикалық шолулар мен қаржы нарығының ең өзекті жаңалықтарын алғыңыз келе ме?! Жазылыңыз және қызықты жаңалықтарды ұзақ күтудің қажеті жоқ!

Scroll to Top